เกี่ยวกับเคหะสุขประชา

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) “K-HA” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย โดยมุ่งเน้นให้กับผู้มีรายได้น้อยควบคู่กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านระบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร


เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงโอกาสในการมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยได้อย่างมีคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน ในรูปแบบการเช่าบ้าน พร้อมที่ทำกินในระดับราคาค่าเช่าที่สามารถรับภาระได้ เพื่อยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ส่งเสริมการออมจากการส่งเสริมการทำกินในพื้นที่ที่จัดไว้ เพื่อผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่ทำกิน เพื่อให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเคารพและให้เกียรติด้วยการปฏิบัติและลงมือทำจริง ผ่านการจัดประโยชน์พื้นที่ส่งเสริมที่เศรษฐกิจชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา”